กรอบคุณธรรมสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

กรอบคุณธรรมสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำ “กรอบคุณธรรมสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566” ซึ่งกำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของผู้ตรวจสอบภายใน  และการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด...

อ่านเพิ่มเติม
กฎบัตรสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

กฎบัตรสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ที่กำหนดให้ต้องมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

อ่านเพิ่มเติม
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ที่กำหนดให้ต้องมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

อ่านเพิ่มเติม
ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้กับโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง

ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้กับโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง

นางมนสิชา แสวัง ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน ได้ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 7 เครื่อง ให้กับโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง หมู่ที่ 17 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายพสิษฐ์ เรือนคำงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง...

อ่านเพิ่มเติม
รายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องจากจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2565

รายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องจากจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม
จุลสารตรวจสอบภายในปีที่ 6 ฉบับที่ 2  ประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2565

จุลสารตรวจสอบภายในปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2565

ด้วยสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำจุลสารตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในให้ทุกส่วนงานได้รับทราบโดยทั่วกันในการนี้ สำนักงานการตรวจสอบภายใน...

อ่านเพิ่มเติม
จุลสารตรวจสอบภายในปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2565

จุลสารตรวจสอบภายในปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2565

ด้วยสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำจุลสารตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในให้ทุกส่วนงานได้รับทราบโดยทั่วกันในการนี้...

อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ satisfaction...

อ่านเพิ่มเติม
แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT Chiangmai university CMU-ITA 2022...

อ่านเพิ่มเติม
รายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องจากจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม 2564

รายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องจากจุลสารตรวจสอบภายใน ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม
จุลสารตรวจสอบภายในปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม 2564

จุลสารตรวจสอบภายในปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม 2564

ด้วยสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำจุลสารตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในให้ทุกส่วนงานได้รับทราบโดยทั่วกันในการนี้ สำนักงานการตรวจสอบภายใน...

อ่านเพิ่มเติม
การให้คำปรึกษาด้านการเบิกจ่าย ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

การให้คำปรึกษาด้านการเบิกจ่าย ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

สำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยนางมนสิชา แสวัง ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน และงานตรวจสอบ 1 ดำเนินโครงการ "การให้คำปรึกษาด้านการเบิกจ่าย ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย" ให้กับสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาล้ยเชียงใหม่...

อ่านเพิ่มเติม