รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ด้วยสำนักงานการตรวจสอบภายใน ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 และเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยในการนำข้อตรวจพบในกรณีต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการระบบควบคุมภายในตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละส่วนงานต่อไป จึงขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 สามารถดูได้ที่ >>> Annual REport 2023

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ด้วยสำนักงานการตรวจสอบภายใน ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 และเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยในการนำข้อตรวจพบในกรณีต่างๆ ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการระบบควบคุมภายในตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละส่วนงานต่อไป จึงขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 สามารถดูได้ที่ >>> รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาร 2565 annual report 2022

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยสำนักงานการตรวจสอบภายใน ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยในการนำข้อตรวจพบในกรณีต่างๆ ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการระบบควบคุมภายในตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละส่วนงานต่อไป จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ดังกล่าวและสามารถดูได้ที่ Annual Report 2021-2

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาและมีมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 5/2563 วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2  และได้นำเสนอต่อท่านอธิการบดีเพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว และเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 จะเป็นประโยชน์ต่อทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยในการนำข้อตรวจพบในกรณีต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบควบคุมภายใน และการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และบริหารจัดการความเสี่ยงตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละส่วนงานต่อไป สามารถดูรายละเอียดของรายงานได้ตามลิ้ง shorturl.at/dkxy3  และตาม QR Code ดังแนบ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ของส่วนงานให้ เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดูแลรักษา ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด ประเมินผล การปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอแนะเพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือการ ทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ ของทางส่วนงาน มีผลการดำเนินงาน ตามลิ้ง http://bit.do/eXJuL