การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (CMU – OIT) ประจำปี 2567

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (CMU – OIT) ประจำปี 2567

ข้อมูลตามประเภทของตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1 การบริหารงานและงบประมาณ


O1 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาส่วนงาน
O2 แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2567 ของสำนักงานการตรวจสอบภายใน (ณ 31 มีนาคม 2567)
O3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O3.1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566
O3.2 การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566


O4 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
O4.1 ข้อบังคับมหาวิทยาเชียงใหม่ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2564
O4.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ของงานในสำนักงานการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2564
O4.3 กฎบัตรสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ฉบับสมบูรณ์
O4.4 นโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 2567
O4.5 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2567
O4.6 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
O4.7 QAI Handbook
O4.8 Internal Control Manual CMU


O5 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
O5.1 กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2567
O5.2 Audit Committee CMU Manual
O6 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
O6 จำนวนสถิติการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566
O7 E-Service
O7.1 คู่มือ e meeting
– ระบบการจัดทำระเบียบวาระการประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
O7.2 คู่มือการใช้งาน-CMU-INTERNAL-CONTROL
– ระบบปฏิบัติการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 การจัดซื้อจัดจ้าง

O8 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O9 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O10 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O11 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.3 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O12 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 – 2570
O13 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566
O14 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O15 การขับเคลื่อนจริยธรรม
O15.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2566
O15.2 คำสั่งสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม
O15.3 แต่งตั้งคณะกรรมการคุณธรรมและจริยธรรมของสำนักงานการตรวจสอบภายใน
O15.4 แนวปฏิบัติ Do & Don’t (ใช้ร่วมกับสำนักงานมหาวิทยาลัย)
O15.5 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส่ ของสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.4 การส่งเสริมความโปร่งใส

O16 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O17 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O17.1 เว็บไซต์การแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจสอบภายใน
O17.2 ข้อมูลติดต่อสำนักงานการตรวจสอบภายใน
O18 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O19 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ของสำนักงานการตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริตในกรณีสินบน

O20.1 ประกาศสำนักงานการตรวจสอบภายใน นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่
O20.2 Internal Audit Office Chiang Mai University Announcement
O21 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O22 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O23 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา


O24 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
O25 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

O26 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงานการตรวจสอบภายใน
O27 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


O28.1 จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
O28.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน
O29 แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล